Hoe je gered wordt

Het oordeel is aanstaande

God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft,  en alle mensen overal leven en adem geeft, heeft een dag bepaald, niet ver van nu, waarop Hij de gehele aarde zal oordelen.

Alleen zij die rechtvaardig zijn zullen de hemel binnengaan, de rest van de mensheid zal in eeuwige smart worden verbannen, als rechtvaardige straf voor hun zonden.

En dat is een groot probleem voor u en mij, want er is niemand die rechtvaardig genoeg is om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Vergeleken met de standaard die God hanteert voor eeuwig leven, schieten we allemaal tekort.

Aan onszelf overgelaten, zouden we geen manier hebben om aan de toorn en gramschap van God te ontsnappen. Vanwege onze zondige natuur zijn wij zonder hoop!

Het is vreselijk om te vallen in de handen van de Almachtige God.

God heeft ingegrepen

Maar God heeft voor ons, onrechtvaardige mensen, een weg gebaand om de hemel binnen te gaan.

God zond Zijn Zoon, Jezus Christus, bijna tweeduizend jaar geleden, naar de aarde.

Jezus leefde een volkomen zondeloos en volmaakt leven, waardoor Hij de enige "Zoon des mensen" was die voldeed aan de norm die God heeft gesteld, om de hemel binnen te gaan.

Jezus nam uw plaats in

Vanwege Zijn grote liefde voor ons gaf Jezus Zijn leven op, als een plaatsvervangend offer, wat betekent dat Hij accepteerde om in onze plaats gestraft te worden, voor de zonden die wij begaan hebben ! Hij ontving onze zonde en de straf daarvoor en wij ontvingen Zijn Heilige levenswandel en de beloning daarvoor.

Jezus stierf een gruwelijke dood, vastgespijkerd aan een houten kruis, en dat deed Hij voor jou!

Maar omdat Hij Rechtvaardig is, kon de dood Hem niet gevangen houden in het graf en na drie dagen stond Hij op uit de dood.

Door deze daad van zuivere Liefde schonk Hij aan allen die in Hem geloven, vergeving van zonden en eeuwig leven, en toegang tot de hemel, omdat Hij niet alleen de straf droeg, maar ook Zijn gerechtigheid liet tellen als de onze.

Door geloof in Jezus Christus staan wij zondeloos en rechtvaardig voor God !

Gods belofte aan u

God houdt u vandaag deze belofte voor:

Geloof in de Naam van Jezus Christus en laat u dopen, zodat uw zonden worden afgewassen en u het eeuwige leven zult beërven.

Spreekt dit tot uw ziel, gelooft u ? Wilt u Zijn geschenk aannemen ?

Als uw antwoord "Ja" is, lees dan onze verder, wat u NU kunt doen, om het eeuwige leven vast te grijpen.

1. GEEF TOE DAT JE EEN ZONDAAR BENT.

Oprecht verdriet om onze slechte natuur leidt tot oprecht berouw voor het zondigen tegen de rechtvaardige God. Er vind een verandering van hart plaats. God verandert onze harten en regenereert ons van binnenuit. God neemt de vijandschap weg en geeft ons een hart van de kinderen van God.

Lees in de Bijbel:

Romeinen 3:10 Er is niemand rechtvaardig, nee niet één

Romeinen 3:23 Allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God (Zijn volmaakte norm)

Romeinen 6:23 Het loon van de zonde is de dood

2. GELOOF

Geloof in je hart dat:

·       Jezus Christus stierf voor onze zonden.

·       Dat Hij begraven is

·       Dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt.

Dit is vertrouwen met heel je hart dat Jezus Christus is wie hij zei dat hij was.

ROEP DE NAAM VAN DE HEER AAN.

Dit is met heel je hart vertrouwen dat Jezus Christus is wie Hij zei dat Hij is.

Iedereen die sinds Adam heeft geleefd, zal zijn knie buigen en met de mond belijden dat Jezus Christus de Heer is, de Heer der heren en de Koning der koningen.

Lees in de Bijbel:

Romeinen 10:9-10 Als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en in uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, ZULT u gered worden.

Want met het hart gelooft men en wordt gerechtvaardigd, en met de mond belijdt men en wordt gered.

Romeinen 10:13 Allen die de naam van de Heer aanroepen, zullen gered worden.

Als u deze eerste stappen in het licht hebt gezet en meer wilt leren over God en Jezus Christus, neem dan gerust contact met ons op en kom met ons in gemeenschap, door Christus, en wandel met ons, op deze smalle weg naar de hemel.