Bemoediging aan de vooravond van ons lijden Stand houden tot het einde

Paul Baars
Geschreven door: Paul Baars
19 min leestijd

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33)

Aan de vooravond van Zijn lijden aan het kruis, nam Jezus de tijd om Zijn discipelen te bemoedigen en te troosten. Hij wist dat er ook voor hen zware tijden aan zaten te komen, dat zij uiteengeslagen zouden worden, gehaat, bespot, vervolgd, gemarteld, gedood… Maar Jezus troostte hen met de belofte van de Heilige Geest, met de belofte van verhoord gebed en met de belofte van onze zalige hoop, die ligt in het weerzien van Christus Jezus op die grote dag.

In onze tijd, waarin de waanzin in de wereld snel om zich heen grijpt en vooral de standvastige christenen het steeds meer moeten verduren, wordt het steeds zekerder dat ook wij, net als onze broeders en zusters elders in de wereld, die op dit moment hun leven geven voor de Naam van Jezus, in Afghanistan en Noord Korea, in de Sudan en in China, in Canada en in Israël en op vele plaatsen, dat wij zullen moeten lijden voor ons geloof in Jezus en omwille van de standvastigheid die tot eeuwig leven leidt.

Een zeker lijden komt

Nu wij het lijden aan zien komen en aangezien het duidelijk  is dat ontsnappen aan dit lijden, door verschuilen, verhuizen, of emigreren onmogelijk is, aangezien dezelfde vervolging over de gehele wereld aan het uitbreken is, en met behulp van de moderne techniek niemand zich meer kan verstoppen, is het van belang dat wij nu keuzes gaan maken, en ons gaan voorbereiden op twee zekerheden. 1. Wij zullen lijden en 2. Christus zal ons te midden van dat lijden wegnemen. Immers er staat geschreven: Een verstandige ziet het kwaad en verbergt zich, maar onverstandigen gaan door en zullen daarvoor boeten (Spreuken 27:12)

Leugens en bedrog

Sinds de eerste berichtgeving aangaande het Corona virus ons bereikten begin 2020, hebben de machtigen van deze aarde, in steeds extremere vorm, gebruik gemaakt van een heel arsenaal aan leugens, bedrog, groepsdwang, vrijheidsberoving, huisarrest, avondklokken, indoctrinatie en her-educatie, om één ding voor elkaar te krijgen: iedereen een injectie.

Ondanks vele rapporten over zaken die niet kloppen, zoals het nut van mondkappen, van lockdowns, van onbetrouwbare PCR tests en ga maar door, is er wereldwijd een route ingezet welke slechts één uitkomst kan hebben, meewerken, of onderdrukking ervaren.

Tot heden was de onderdrukking gemeengoed voor alle mensen op de hele aarde, maar nu de meerderheid van de mensen onder de druk is bezweken en omwille van de liefde voor deze wereld meegaat in de waanzin, omdat zij de afgenomen vrijheid meer lief hebben dan de waarheid, en zich heeft laten knechten, door de injectie te accepteren, splijt de wereld zich voor onze ogen, met medewerking van de propaganda van de media, in twee kampen. Zij die vol met de regering en de onderdrukking mee gaan en zij die er op diverse manieren tegen zijn en tegen strijden.

Deze tweedeling is snel aan het verharden en de roep om uitsluiting van de niet ingeënte mensen groeit exponentieel. Dit kan maar tot één uitkomst leiden, namelijk datgene wat tachtig jaar geleden ook gebeurde, toen stap voor stap een groep apart gezet werd…. Het aankomend lijden is zeker.

In Nederland is de uitwerking van de “maatregelen” tot heden minder extreem dan in andere landen. In Australië, worden mensen al in speciale “quarantaine” kampen opgesloten. In Nieuw Zeeland is vanwege 1 positieve test het gehele land in lockdown gegaan en in Frankrijk is, net als in Israël en Griekenland, de pass sanitair ingevoerd die niet ingespoten mensen buiten de maatschappij zet en  onder de bevolking blijft zorgen voor grote protesten en onrust.

Als wij denken de dans te kunnen ontspringen, omdat het in Nederland zo’n vaart niet zal lopen, dan hebben wij het echter mis.

Vanaf 20 september zullen restaurants, hotels, theaters en bioscopen verboden terrein zijn voor alle mensen die geen QR code kunnen laten zien, omdat ze niet gevaccineerd zijn, niet getest zijn of niet kunnen aantonen minder dan zes maanden geleden besmet te zijn geweest. Een feitelijke medische apartheid wordt hiermee geformaliseerd en alhoewel de belofte van opheffing genoemd is, weet elk weldenkend mens zeker dat deze maatregel, met het aankomend griep seizoen, niet zal verdwijnen maar eerder verbreed zal worden, om zoveel mogelijk mensen te vangen in de antichristelijke fuik.

Al deze regels en “tijdelijke” wetgeving en dwingende maatregels en indoctrinatie onder het mom van de gezondheid hebben niet het doel om het virus te stoppen, dat moet voor ieder weldenkend mens nu wel duidelijk zijn. Het virus heeft een zeer lage mortaliteit (minder dan 99 %) heeft een uitwerking vergelijkbaar met de griep en is, ondanks de toegewezen A-status, totaal geen killer virus.

Vele burgers zien en horen de leugens en beginnen het door te krijgen. Dagelijks zijn er wereldwijd protest acties met steeds grotere getalen mensen. Het is een kwestie van tijd voordat groepen mensen het recht in eigen handen gaan nemen en er verschrikkelijke dingen volgen.

Lijden komt, wat kunnen wij doen ?

Vanuit de Bijbel leren wij dat wij, zeker in dit soort tijden, terug moeten naar onze basis. Terug naar het fundament. Ons Fundament is Christus Jezus. Hij is de Rots waarop ons geloof rust.

Toen de vrienden van Daniël in de vurige oven geworpen werden, omdat zij weigerden mee te doen met de leugen van de wereld, was het Jezus die in de oven met hen was en hen daaruit redde. (Daniël 3:16:28)

In de gelezen tekst zegt Jezus: “Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”(Johannes 16:33) Twee hoofdstukken eerder zegt Jezus: “Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (Johannes 14:27)

Jezus gaf deze beloften van vrede aan Zijn volgelingen, wetende dat in de volgende decennia zware vervolgingen zouden komen. Het Evangelie zou op een golf van lijden over de wereld varen, maar jezus beloofde dat te midden van dat lijden er een diepe vrede zou zijn, die van God aan ons gegeven zou worden en dat zij die volharden tot het einde eeuwig leven zouden winnen.

de belofte van de Heilige Geest

Jezus noemde de Heilige Geest: de Trooster. Hij is het die ons overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van het oordeel. (Joh 16:8). Hij is het ook die ons de beloften van Jezus in gedachten brengt en ons keer op keer wijst naar onze zalige hoop, zodat wij troost vinden in onze onderdrukking.

Het is de Heilige Geest die ons raad geeft, door ons de weg te wijzen die wij gaan moeten, zoals geschreven staat: De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: dit is de weg, bewandel die, Dit voor het geval u naar rechts of links zou gaan. (Jesaja 30:20-21). Wanneer wij dus lijden, dan kunnen wij ons keren tot God en Hem vragen om Zijn Geest in ons troost te laten geven. Want Hij geeft ons geloof als een schild en een zwaard om de aanval af te slaan.

de belofte van verhoord gebed

Jezus beloofd in Johannes 16 dat wij direct toegang hebben tot de Vader, wanneer wij bidden in de Naam van Jezus. Hij zei: 'Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden… Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.”(Johannes 16:24,26-27)

Wanneer wij in Jezus geloven, dan mogen wij de Vader bidden in de Naam van Jezus en Hij zal ons in overeenstemming met Zijn wil verhoren.

de belofte van onze zalige hoop

Wij moeten ons, in het aankomend lijden, goed realiseren dat het lichte en tijdelijke lijden dat wij door moeten maken (licht in vergelijk met de verschrikkingen van de hel en tijdelijk in vergelijk met de eeuwigheid) dragelijk is omdat wij een belofte hebben van een Almachtige en Alwetende God, die niet liegt. Een belofte van eeuwig leven en vrede in Zijn nabijheid.

Paulus schreef hierover: Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Als wij de ogen gericht houden op de prijs, die ons wacht na de finish, dan is het lijden van de huidige tijd dragelijk.

Het lijden is ons gegeven voor een reden

Wij moeten niet verrast zijn, wanneer wij door het vuur van verdrukking beproefd worden, alsof ons iets vreemds overkomt. Nee, wij moeten juist blij zijn dat wij in het lijden van Jezus mogen delen, zodat wij ons ook mogen verheugen en ons mogen verblijden in de openbaring van Jezus Christus bij Zijn komst. (1 Petrus 4:12-13)

Wij mogen weten dat het lijden wat wij moeten ondergaan ons door God gegeven is, omdat beproeving van het geloof zorgt voor volharding en wij weten dat volhardend geloof een reddend geloof is. God is bezig u te redden wanneer u lijdt ! (Jakobus 1:2-3)

Ja wij mogen blij zijn, wanneer wij ons in verdrukkingen bevinden, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ervaring en de ervaring hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest.

Het lijden dient daarom, voor ons voordeel, zodat wij de zekerheid hebben van onze aanname als kinderen van God en dat wij deel zullen hebben aan de opstanding van de doden tot eeuwig leven.

Het is oorlog, wees een goed soldaat en bereid je voor

Wij moeten ons goed realiseren dat wij soldaten van God zijn, wij vechten echter niet tegen vlees en bloed, tegen mensen, maar tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad.

Aangezien wij een oorlog vechten tegen onzichtbare machten, heeft het inzetten van wapens en het vechten naar menselijke maat geen enkele zin. Sterker nog, door geweld te gebruiken, gebruiken wij de wapens van de vijand en doen wij zijn werk. Wij kunnen deze geestelijke oorlog alleen winnen met geestelijke wapens.

Doe daarom jouw eigen wapenuitrusting aan, zodat je niet overwonnen wordt door de vijand, maar hem overwint door de kracht van Jezus in jou.

Kleed je in jouw gevechtskleding

Doe de riem van waarheid om en draag het kogelvrijevest van de gerechtigheid. Doe de schoenen van de bereidheid om het Evangelie te delen aan en draag het schild van het geloof, waarmee je de aanvallen van de duivel kunt afweren. Zet de helm op van de zalige hoop die wij hebben, zodat jouw gedachten niet vertroebeld raken door angst of verdriet. En neem het zwaard van de Geest op welke het Woord van God, de Bijbel is. (Efeziërs 6:10-20)

De riem van waarheid

Wij zeiden al eerder, de wereld is verstrikt geraakt in de leugen. De duivel is heer van deze wereld en van hem wordt gezegd dat hij de vader van de leugen is. Wij moeten echter de riem van waarheid omdoen, zodat in het midden van onze strijd onze broek niet afzakt en wij niet meer kunnen vechten en letterlijk voor schut staan.

De waarheid in alle dingen moet dan ook op de eerste plaats komen. De waarheid van Christus Jezus die van Zichzelf zei: “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven”, maar ook de waarheid tussen mensen (niet liegen) en de liefde voor de waarheid in alles wat er gebeurt. Daarom gaan wij niet mee in het testen voor toegang en in de angst van de wereld. Omdat dit alles leugens zijn, maar wij zijn van de waarheid.

Kogelvrij vest van gerechtigheid

De duivel haat ons en zal ons, voor zover God het toelaat, dagelijks en steeds meer, bestoken met de kogels van: angst, verdriet, boosheid, depressie en schaamte en wat nog meer zei. Al deze dingen richten zich op ons hart, op ons gevoel. Het doel van de vijand is om ons bang en daarmee nutteloos te maken voor de zaak van Jezus Christus. Wij moeten onszelf beschermen door gerechtigheid.

Het is echter niet onze eigen gerechtigheid die ons kan beschermen, maar de gerechtigheid van Jezus die aan ons wordt toegerekend op basis van geloof. Wij weten dat wij gerechtvaardigd zijn door de dood en opstanding van Jezus Christus. Dat is hetgeen ons beschermd tegen de aanvallen van de duivel op ons hart.

Schoenen van de bereidheid van het Evangelie

Als een goed dienaar en soldaat van Jezus, moeten wij ten alle tijden bereid en voorbereid zijn, om verantwoording af te leggen aan een ieder die ons vraagt waar onze hoop vandaan komt die ons draagt. Dat begint met begrijpen hoe en waarom wij gered zijn. Wij moeten bereid zijn om te getuigen; gelegen of ongelegen en dat met geduld en onderwijzing. Een goed voorbeeld is het verhaal van Corrie ten Boom, die samen met haar zuster Betsie veel geleden heeft in de kampen van nazi Duitsland. Zij smokkelde een Bijbel het kamp in en vanuit die Bijbel getuigden zij aan de andere vrouwen in het kamp en zijn er velen uit het kamp van de duivel weggestolen en toegevoegd aan het aantal van de volmaakten.

Schild van het geloof

Geloof in de beloften van God is de absoluut beste manier om de aanvallen van de duivel tegen te houden. Jezus ging ons daarin voor, door bij Zijn verzoeking in de woestijn, de aanvallen van de duivel te pareren, door Bijbel teksten de citeren, welke de leugen van de duivel bloot legden.

Lees Lukas 4:1-3

Wij moeten onze zakken vullen met Bijbelverzen, wij moeten deze in onze gedachten prenten zodat, wanneer wij opgepakt en opgesloten worden en wij geen Bijbel in handen hebben, wij toch niet zonder schild gevonden worden en in wanhoop raken.

Laten wij met elkaar afspreken dat wij vechtersverzen met elkaar gaan inprenten, zodat wij deze als het moet midden in de nacht kunnen opzeggen en kunnen opheffen als schild tegen de aanvallen van de boze. (zie ook de film: tortured for Christ, op NFN)

Helm van de zalige hoop

Als de duivel ons niet in het hart kan raken, dan richt hij zich op ons hoofd, op onze gedachten en onze bedenkingen. Hij brengt ons aan het twijfelen, over onszelf, over ons geloof en over de beloften. Wij hebben echter de zalige hoop die voor ons ligt, wij weten waar wij naartoe gaan en dat dit lijden maar tijdelijk is. Dit houdt onze voeten stevig op de Rots van onze hoop en beschermt ons tegen twijfel. Wij behouden onze zinnen, omdat Hij die niet liegt ons beloftes heeft gegeven.

Zwaard van de Geest, het Woord van God

De hele wapenuitrusting tot nu toe was defensief, het is er om ons te beschermen tegen de aanvallen van de boze en ons in de bescherming van God te houden. Het zwaard van de Geest is echter een defensief en offensief wapen, dat wil zeggen, het is er niet alleen om te verdedigen, maar ook om aan te vallen.

In onze strijd slaan wij aanvallen af, met het schild van geloof in de beloften van God en met het Woord van God als zwaard van de Geest. De Heilige Geest die in ons woont, openbaart ons de waarheid van de Bijbel. Wanneer wij een aanval ervaren, geestelijk of lichamelijk, dan weren wij af met het schild van geloof in de beloften van God en daarna slaan wij terug met een woord van God uit de Bijbel.

Een voorbeeld vinden wij wederom in de verleiding van Christus in de woestijn, waarbij Jezus Bijbelteksten gebruikt als Schild van de Hoop maar ook als zwaard om de aanval van de duivel af te slaan.

Bidden, het voornaamste wapen van de Christen

De geestelijke wapenuitrusting is een persoonlijke uitrusting en deze beschermt jou zo goed als jij je er in traint. Want een ongetraind persoon die een wapenuitrusting aantrekt moet niet denken dat hij de veldslag levend zal verlaten. Daarom traint hij zichzelf, zodat hij bekend is met het gebruik ervan.

Als de wapenuitrusting persoonlijk is, dan is gebed als het inroepen van een luchtaanval, of van het blazen van een bazuin om een grotere macht in te zetten.

Want wij weten dat wij, wanneer wij bidden naar de wil van God, in de Naam van Jezus, dat wij direct met de Vader spreken, die Almachtig en Alwetend is en voor wie niets te moeilijk is.

Wanneer wij dus, in ons gevecht, niet meer verder kunnen, omdat wij niet voldoende getraind hebben, of omdat de overmacht ons te groot lijkt, dan kunnen wij bidden tot God en Hij zal uitkomst bieden.