Herkenning van de tekenen van de tijden deel 3 De tijd waarin wij leven

Hans Baars
Geschreven door: Hans Baars
19 min leestijd

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,

Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens.

Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.

Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Romeinen 1:18/22-25

Er is een God en Hij regeert

Eeuwen lang waren er veel verschillende stromingen binnen de kerk en tenminste net zoveel daarbuiten. Iedereen dacht wel anders over bepaalde zaken en gelijk denkenden clusterden samen om gemeenschappen te vormen.

Rivaliteit en partijschap zorgden voor oorlogen en vervolgingen, balansen van macht schoven van de ene koning naar de andere. Eén ding was echter helder en klaar voor vrijwel iedereen. Er is een God en Hij regeert.

De Schepper van Hemel en Aarde verworpen

In 1859 bracht Charles Darwin zijn boek “Origin of the species” uit, waarin de stroming van “de verlichting” een kader vond, voor de totale verwerping van God als soevereine Almacht. Eindelijk was er in hun ogen een alternatieve uitleg voor de wonderen van de schepping, waarin de Schepper Zijn bestaan aan ieder levend wezen getuigd.

De Almachtige God, die de dieren en de planten en alle lichamen in het universum geschapen heeft naar zijn aard en de mens naar Zijn evenbeeld, werd door hetgeen Hij geschapen had verworpen en vervangen door hetgeen geschapen is en door het beeld van een vergankelijk mens.

Hooggeleerde mensen, professoren en edelen omarmden zowel de verlichting alsook het fictieve werk van Charles Darwin, waarmee zij bewezen dwaas te zijn, alhoewel zij geleerden waren. Want de waarheid van het bestaan van God die regeert was voor hen onverteerbaar. Daarom onderdrukte zij die waarheid en in hun ongerechtigheid en gaven zij God niet de eer die Hem toekomt, maar vereerden zij de schepping en de vernuftigheid van de mens.

Overgegeven aan schandelijke lusten

Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.

En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.

Romeinen 1:25-28

Verval van de westerse beschaving

Vanaf het moment dat het gedachtegoed van Darwin groeide in acceptatie en aanzien, zien wij in de westerse beschaving een kanteling plaats vinden, eeuwenlange waarden als het gezin, God als Almachtige en de noodzaak van redding door het offer van Jezus Christus werden door steeds meer mensen als ouderwets gezien. Er was een neerwaartse spiraal ingezet, waarbij de ene liberale vernieuwing de andere opvolgde. Steeds sneller ging deze ontwikkeling en gaat deze ontwikkeling door, tot in onze tegenwoordige tijd.

De liberale beweging van “de verlichting” welke gestart was in het Europa van de 18e eeuw met personen als Descartes en Spinoza, keerde zich af van de Bijbel, en zette in op de secularisatie van de samenleving. Via de leer van Darwin, waarmee het bestaan van God als Schepper totaal verworpen werd, ontstonden nieuwe stromingen en inzichten en raakte de samenleving steeds verder van God verwijderd.

Het Feminisme

In de eerste decennia van de 20e eeuw zorgde de feministische beweging voor het opnieuw inrichten van het gezin. Langzaam maar zeker was het huwelijk als context voor de intieme relatie tussen een man en een vrouw niet meer de geaccepteerde norm en het gezin als context voor het voortbrengen en opvoeden van kinderen werd steeds meer losgelaten. Vrouwen kregen nieuwe vrijheden, maar ook nieuwe verplichtingen. Ze moesten gaan werken naast de man, de zorg voor het gezin werd meer en meer uitbesteed en de greep van ouders op hun kinderen verminderde. De feministische beweging zorgde ook voor nieuw denken in de kerk, waardoor steeds meer vrouwen ingewijd werden als voorganger, als predikant en als oudsten, waarmee de Bijbelse leer zelfs daar verworpen werd.

1950, jaar van acceptatie en adaptatie

In 1950 werd de Evolutie theorie, in de wetenschappelijke wereld, als de enige, universele waarheid geaccepteerd en gepropageerd. Het onderwijssysteem nam vanaf toen steeds meer afscheid van de christelijke norm en in plaats hiervan werd de evolutie theorie geleerd aan de toekomende generaties.

Jaren ’60 en ’70, de seksuele revolutie

De seksuele revolutie van de jaren ’60 deed hier een schep bovenop. Seksuele intimiteit werd versneld losgekoppeld van het huwelijkse kader en het werd de norm om meerdere partners te hebben voordat men zich liet binden in een huwelijk. Deze vrijheden zorgden ook voor een groeiende golf van ongewenste zwangerschappen, welke op zijn beurt zorgde voor een sterke groei in het aantal abortussen, een oplossing gevonden in de moord van het ongeboren kind, welke in onze tijd geïnstitutionaliseerd en georganiseerd is. Kinderen worden geofferd op het altaar van de seksuele vrijheid en dat met miljoenen per jaar. (Jeremia 32:35, Leviticus 18:21)

De homoseksuele revolutie van de jaren ’80-‘00

Dit alles leidde, via de groeiende seksuele vrijheden van de jaren ’70 waarin ook het gebruik van verdovende middelen een steeds grotere rol ging spelen, naar de homoseksuele revolutie van de jaren ’80, waarin steeds meer en vooral bekende mensen: acteurs, zangers en later ook politici en zelfs kerkleiders, openbaar getuigden van seksuele relaties met mensen van hetzelfde geslacht. Deze revolutie duurde tot het begin van de 21e eeuw. Homoseksualiteit is in onze tijd niet alleen algemeen geaccepteerd, mensen die “uit de kast komen” worden er zelfs voor bewondert…

De LGBTQ revolutie, de totale verwarring

In onze tijd is er een nieuwe degeneratieve revolutie gaande, die van de LGBTQ beweging. De steeds groter wordende vrijheden hebben zich gevormd tot een beweging die de waarheid van vrouw en man zijn compleet verwerpt en, in totale verwarring, vele alternatieve vormen bedacht en bedenkt, om de steeds grotesker wordende verlangens van het afwijkende hart te bevredigen.

Het oordeel van God is al begonnen

Wij kunnen in de geschiedenis een duidelijke vervulling zien van hetgeen Paulus in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen al schreef. Zij hebben door de evolutie theorie aan te hangen het schepsel boven de Schepper vereert en daarom heeft God zelf, hen overgegeven aan schandelijke en tegennatuurlijke verlangens, zodat zij oordeel rijp gemaakt worden, zoals wij zien in onze dagen.

Het is evident waar de ontwikkelingen van deze neerwaartse spiraal op wijzen, namelijk de ondergang van de maatschappij die eraan verbonden is. Het oordeel van God is al gaande, want wij zien hen die vuil zijn steeds vuiler worden. (Openbaring 22:11)

De uitwerking van de verwerping van God: verwarring en angst

De vernietiging van Bijbelse normen en waarden in de maatschappij, door de steeds groteskere vrijheden die mensen zichzelf toe-eigenen, leidt op alle vlakken van de samenleving tot problemen die niet opgelost kunnen worden. Immers de bron van zegeningen, God door Christus, is verworpen en in de plaats daarvan hebben de mensen kuilen gegraven in een droge woestijn. Kuilen die geen water vasthouden. (Jeremia 2:13)

Het gevolg is verwarring en angst. De mensen die het anker van God hebben losgelaten worden van de ene golf naar de andere geworpen zonder te weten wat waar en goed en heilzaam is.

Onze samenleving rolt daardoor in een continuüm van angst van de ene crisis in de andere. Van de angst in het begin van de 20e eeuw voor het socialisme, naar de angst voor het nationaal socialisme, naar de angst voor het communisme in de koude oorlog, naar de angst voor het moslim terrorisme, naar de angst voor het gat in de ozon laag, voor zure regen en voor de afkoeling en dan toch weer de opwarming van de aarde, naar de angst voor virussen… De angst zit er goed in, omdat de mens het fundament van Christus heeft losgelaten.

Zij “hangen in de lucht” en weten niet meer wat boven of beneden is. Zij hangen tussen hemel en hel, tot het moment dat zij komen op hun beoogde bestemming.

De angst als voertuig voor een nieuwe hegemonie

De samenleving is in al haar leden doordrongen van een leer die haaks op de leer van de Bijbel staat. In de wetenschappelijke, in de bestuurlijke, in de sociale, in de kerkelijke en in de politieke delen van onze samenleving worden wetmatigheden als waarheid aangenomen welke een anti Bijbelse doctrine verankeren in onze samenleving en zelfs binnen de diverse kerkelijke stromingen.

In Psalm 2 zien wij de reden hiervan, en het bewijs dat de machthebbers van onze tijd, gedreven door de kracht van de draak, die oude slang, de satan (Openbaring 20:2) achter de schermen werken aan een samenleving welke in al haar delen anti Bijbel, anti God en anti Christus is. Zoals geschreven staat:

“Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!”

Psalm 2:1-3

De machthebbers van onze tijd spannen samen tegen God en Zijn Christus. Zij zoeken een weg om totaal los te komen van Hem. Zij willen van God los zijn en Hun banden en Hun touwen (de zuivere leer en de goede en heilige wet) van zich afwerpen en zelf God zijn, zoals hun vader de duivel naar zijn aard altijd wenst te doen. (Jesaja 14:14).

Angst wordt daarbij als het voertuig gebruikt om de beoogde veranderingen mogelijk te maken, en de Bijbelse waarheid steeds verder te verdringen.

Niet voor niets zegt God in Zijn Woord 365 keer (één keer voor elke dag van het jaar): “vrees niet !”

Opkomst van de antichrist

Eerder in dit drieluik hebben wij gekeken naar de tien koningen die het laatste wereldrijk zullen besturen en hun macht zullen overdragen aan de persoon waarin de anti-Bijbelse dogma’s van onze tijd zullen culmineren. Deze persoon is beter bekend als de antichrist.

De Bijbel leert ons dat deze wetteloze demagoog geopenbaard zal worden, nadat hij die weerhoudt weggenomen is. De komst van deze wetteloze persoon, die zich tegen alles wat van God is zal keren, is naar de werking en de kracht van de satan, met werken die op wonderen en kracht zullen lijken, maar het zijn leugens.

Zij die verloren gaan zullen hem geloven, omdat zij de waarheid niet liefgehad hebben. Want God zelf zal hen een krachtige dwaling zenden, zodat zij de waarheid niet zullen geloven, zodat zij allen veroordeeld zullen worden die de ongerechtigheid liefgehad hebben. (2 Thessalonicenzen 2:8-12).

Het virus en de grote dwaling van het vaccin

In onze dagen zien wij dat de leugen regeert. De angst voor het Corona-virus heeft er in geresulteerd dat mensen en masse de aangeboden, en wonderbaarlijk verkregen oplossing, het zogenaamde vaccin, geaccepteerd hebben als verlosser en wegbereider van de vrijheid.

Er wordt al honderd jaar gezocht naar een vaccin tegen het griep virus en al vijftig jaar naar een vaccin tegen het aids virus. Beiden zijn tot heden niet gelukt. Toch is het, volgens het narratief van de machthebbers van deze aarde, gelukt om binnen enkele maanden na de ontdekking van het virus een vaccin te ontwikkelen. Werkelijk een wonder ! …Al is het allemaal een leugen.

Prikken naar de vrijheid, dansen en sjansen met Janssen… de superlatieven om te overtuigen worden links en recht gestrooid, Maar het is een leugen en er is geen vrijheid.

De drang om iedereen geprikt te krijgen is zo groot, dat de overheid, in de gehele wereld, steeds zwaardere middelen inzet om mensen in te lijven in de groep der gevaccineerden. Waar het eerst nog ging om overtuiging en “nudgen” en later zelfs omkopen en verleiden, tekent dwang en verplichting zich nu aan de horizon af.

Er komt een Corona pas, een bewijs van participatie (en onderwerping aan het systeem) waarmee toegang tot openbaar vervoer, openbare gebouwen en winkels gereguleerd zal gaan worden. Zonder pas geen toegang.

De logische denker kan de lijn doortrekken naar: “zonder pas geen werk / inkomen” en “zonder pas niet kunnen kopen of verkopen”.

Niet meer kunnen kopen of verkopen

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Openbaring 13:16-17

In hun streven om de banden en touwen van God en Christus van zich af te werpen en de natuurlijke orde van zich af te werpen en een eigen realiteit te scheppen, volgen de machthebbers van deze eeuw en hun vader de duivel echter exact het plan, welke God al van voor de schepping gereed heeft gemaakt. (Hebreeën 4:4; Efeziërs 1:11)

Dit plan heeft God aan ons, Zijn kinderen, geopenbaard. Want God doet niets, zonder het aan Zijn dienaren te openbaren. (Amos 3:7) Daarom heeft God ons Zijn Woord gegeven, de Bijbel. Bewaard door de eeuwen en betaald door velen in bloed en lijden.

Volgens Gods Woord komt er een moment, en ik geloof dat wij dit nu zien gebeuren, waarop ieder mens, ongeacht rang of stand, voorzien zal worden van een merkteken, waarmee toegang tot het gecreëerde systeem zal worden gereguleerd.

De Bijbel laat ons zien dat de acceptatie van dit merkteken zowel de onderwerping aan het satanische systeem betekend, alsook de aanbidding van de duivel en zijn vertegenwoordiger op aarde, de antichrist. De Bijbel zegt ook dat ieder die dit teken accepteert gedoemd is en voorbij redding is. Zoals geschreven staat:

“Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”

Openbaring 14:9-12

Wij lezen in deze verzen, dat de heiligen zullen volharden en het merkteken zullen weigeren. Zij zullen alles opofferen en als vuilnis achten, omwille van de geboden van God en het geloof in Jezus Christus.

Zien wij hiervan niet al de contouren zich aftekenen, in de ware gelovigen die onderwerping aan het vaccin weigeren en wereldwijd samenkomen in de huisgemeenten en groepen, om van God te leren en Hem te eren ?

Er is hoop, zalige hoop !

De ontwikkelingen van onze tijden kunnen zwaar op onze ziel drukken. Wij zijn hier niet alléén in, want in de geschiedenis zijn vele rechtvaardigen ons hierin voorgegaan. Zij hielden volhardend vast aan het Woord van Christus Jezus, zoals geschreven staat:

“Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.”

Openbaring 3:10-11

Wij worden door de Heer opgeroepen te volharden in geloof, door Zijn Woord te bewaren. Daarin kunnen wij ons spiegelen aan mensen zoals Noah, die in zijn dagen predikte aan een wereld gedoemd tot het oordeel, en God redde hem en zeven zielen met hem door de ark van veiligheid.

En in de dagen van Sodom en Gomorah was Gods oordeel over deze steden en heel hun gebied. Lot echter, die veel te lijden had onder de goddeloze en verwerpelijke praktijken van de mensen om hem heen werd door engelen, in opdracht van de Almachtige, gered, terwijl de goddelozen tot as verbrand werden.

Verder kunnen wij kijken naar de martelaren van de Reformatie en hen die in de tweede wereldoorlog standvastig bleven in hun geloof (zie ook onze studie over Corrie ten Boom).

God redt hen die van Hem zijn. Zij zijn het die standvastig blijven tot het einde en zelfs hun leven niet achten, omwille van het grote gewicht van Glorie welke ons wacht. Zoals geschreven staat:

“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.”

2 Korinthe 4:17

Gods plan is aan ons geopenbaard, het is van belang dat wij de tekenen van de tijd onderzoeken en herkennen. Want dat is ons gegeven, om ons door geloof stand te doen houden, terwijl wij onze ogen omhoog richten in volle verwachting van de komst van Jezus Christus, onze Koning.

Want er staat geschreven:

“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”

Lukas 21:28

Hij die komt, komt spoedig ! Amen.

Evenzo, kom Heer Jezus.

Maranatha !