Papieren Alstublieft ! de opbouw naar het systeem van de antichrist

Paul Baars
Geschreven door: Paul Baars
9 min leestijd

 Met grote verbazing heb ik de afgelopen maanden gezien hoe Jezus belijdende christenen, zonder enige tegenwerping, het narratief van de wereld hebben overgenomen met betrekking tot virussen, vaccins en maatregelen. Mondkapjes moesten op in de kerk, iedereen moest op anderhalve meter afstand blijven, handen werden niet geschud en zang en lofprijs was uit den boze. Afgelopen zaterdag werden al deze maatregelen overboord gezet en werd de toegangspas met QR code wettelijk verplicht voor het bezoeken van de horeca en evenementen. Tegelijkertijd tuimelden diverse Christelijke organisaties, zoals “Simply Jesus” en “Open Doors” over elkaar heen om deze pas te adopteren, om hun evenementen door te laten gaan.Deze en vele andere evenementen zijn nu alleen nog te bezoeken op vertoon van zowel het digitale QR toegangsbewijs als ook een ID bewijs. De kreet “Papieren Alstublieft” klinkt na tachtig jaar weer op elke hoek van de straat. De ongewensten worden wederom gemarginaliseerd en gesegregeerd.

Simply Jesus

Op 20 september jl. reageerde David de Vos van de stichting Go and Tell, in eenpersoonlijke videoop de negatieve reacties welke hij had ontvangen, nadat hij en zijn organisatie bekend maakten dat zij ervoor kozen om de QR toegangsbewijzen te gebruiken om de toegang tot het “Simply Jesus” evenement te reguleren. Op dit besluit volgde direct een storm van ontzette en emotionele reacties van Christenen die plots niet meer welkom waren bij het besloten feestje van Go and Tell, stichting Opwekking, Beam en (what's in a name) Vrij zijn.In zijn persoonlijke video riep David de Vos op om vooral mee te werken aan het toegangsbewijs, zodat wij allemaal aanwezig konden zijn, zodat het feest, hun feest, door kon gaan, zodat de liefde van Christus gedeeld kon worden.De bewust ongevaccineerde broeders en zusters, die niet willen meewerken aan het opzetten van een test-samenleving, zijn echter niet meer welkom. David de Vos voegde toe dat hij hoopte dat er in de kerk nog wel plaats voor hen zou blijven… “Kom tot mij allen die geprikt en getest zijn”… Zou onze Koning Jezus dat ook gezegd hebben ?

In strijd met de grondwet

Dat het segregeren van mensen op basis van hun medische status een schending is van artikel 1 van de grondwet wordt door de overheid en een groot deel van de bevolking zonder slag of stoot geaccepteerd. Ja, de grondwet wordt, met de invoering van het gezondheidstoegangsbewijs met voeten getreden, door hen die haar zouden moeten verdedigen en haar schending wordt zelfs door hen gevierd !Echt schokkend is het feit dat Christelijke organisaties de deuren sluiten voor broeders en zusters die, vanuit hun serieuze geloofsovertuiging en gehoorzaamheid aan het Woord van God, er weloverwogen voor kiezen om niet mee te gaan in de gecreëerde angst-cultuur, de vaccinatiedrang en -dwang en niet meewerken aan het opzetten van de test- en certificaat samenleving.We mogen ons daadwerkelijk afvragen of Jezus Christus wel op de troon zit bij deze organisaties die pretenderen Zijn Naam te dragen. Wij mogen ons serieus afvragen of Hij überhaupt wel binnengelaten zou worden op hun feestjes.

De Angst regeert

De Angst regeert, ook in de harten van veel mensen die zich christen noemen. Hoe kan dat ?Ten eerste moeten wij vaststellen dat irreële angst voor wereldse zaken niet van God afkomstig is. God roept ons in Zijn Woord 366 keer op om geen angst te hebben. Dat is één keer voor elke dag van het jaar (inclusief een schrikkeljaar !).Als wij zeggen dat de Angst regeert in de harten van mensen, dan bepaald die angst het denken en handelen van die mensen. Zij zijn daaraan onderworpen. Wij weten ook dat Jezus ons heeft geleerd dat geen mens twee meesters kan dienen, hij zal de ene liefhebben en de andere verachten. ( Mattheüs 6:24 )Daar waar mensen proberen om toch van de twee spreekwoordelijke walletjes te eten, dooren de wereld te beminnen enJezus te aanbidden, ontstaat onherroepelijk een situatie van lauwheid. De wereld trekt aan de ene arm, het Koninkrijk aan de andere en de koning van het hart bepaald wie er uiteindelijk met de prijs, de menselijke ziel, vandoor gaat. Liefde voor de wereld is daadwerkelijk vijandschap met God. (1 Johannes 2:15-17 ; Jakobus 4:4)Wanneer de angst regeert in ons hart, dan heeft de angst plaatsgenomen op de troon van ons wezen. En als wij daarin volharden, dan heeft Jezus daar geen plaats. De angst regeert echter niet bij die mensen die Christus op de troon van hun hart hebben. Daar regeert Jezus en dat zijn Zijn kinderen, die horen naar Zijn stem. (Johannes 10:27)

De gemeente van Laodicea

(Openbaring 3:14-22)In het derde hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring wordt de kerk van Laodicea toegesproken door de Amen, de Getrouwe en waarachtige Getuige, Jezus Christus.De gemeente van Laodicea is, naast een daadwerkelijke gemeenschap in de eerste eeuw, ook een beeld van een deel van de kerk in de tijd van het einde, waar wij nu in leven. Het is een voorafschaduwing van een kerk die houdt van de wereld maar ook de voordelen van Christus (eeuwig leven, geluk, liefde, zegen, gezondheid) wil verkrijgen. Het is een beeld van de hedendaagse wereld en mensgerichte kerk.Jezus vermaand deze gemeente dat zij lauw zijn en uitgespuwd zullen worden. Hij waarschuwt dat zij geestelijk de armsten van de armen zijn, alhoewel zij zichzelf verrijkt hebben. Dat zij naakt en blind zijn.Jezus zegt tegen deze kerk: “Zie, Ik sta aan de deur en klop”… Als iemand luistert en opendoet voor Hem, dan zal Hij binnenkomen en maaltijd houden.Maar Christus zal Zijn Glorie met niemand delen. Hij zit op de troon of de wereld zit op de troon, je kunt niet twee meesters dienen. (Jesaja 42:8)

De gemeente van Filadelfia

(Openbaring 3:7-13)Een paar verzen eerder spreekt de Heilige, de Waarachtige, Jezus Christus nog een gemeente toe. De gemeente van Filadelfia.De gemeente van Filadelfia was ook een daadwerkelijke gemeenschap in de eerste eeuw en ook zij is een beeld van een deel van de kerk in de tijd van het einde, waar wij nu in leven. Het is een voorafschaduwing van de Kerk die houdt van Jezus Christus en het Woord van Zijn volharding heeft bewaard.

Het uur van verzoeking

Het isdezeKerk die bewaard blijft voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, een verzoeking die naar mijn stellige overtuiging op dit moment over wereld gaat, namelijk de verzoeking van de leugen van virussen, vaccins en maatregelen, die leiden tot onderwerping aan een systeem, welke de machtsbasis zal vormen voor de antichrist en zijn regering en het merkteken van zijn naam.

Ons is een geopende deur gegeven

Deze Filadelfiaanse eindtijdkerk heeft maar weinig kracht van zichzelf en ziet de duisternis de wereld bedekken, zonder dat er iets tegen te doen lijkt. Maar Christus Jezus zegt tegen deze eindtijdkerk: 'Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. 'Onze kracht is niet van onszelf, onze kracht is de kracht van Christus. Hij geeft ons een open deur die niemand kan sluiten, zoals hij die ook gaf aan Paulus om met succes het Evangelie te prediken in Efeze en Troas, ondanks de vele vijanden. (1 Korinthe 16:9, 2 Korinthe 2:12)

Beloftes voor hen die volharden

Jezus Christus zegt tegen deze eindtijd kerk en tegen jou lezer, die daartoe behoort:“Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.”“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. '( Openbaring 3:11-13 )Hou vol medestrijders van Christus, de wederkomst van de Koning is aanstaande !Maranatha !