Voor God, pijn verdragen omwille van het geweten Voor God, pijn verdragen omwille van het geweten

Paul Baars
Geschreven door: Paul Baars
14 min leestijd

'Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt.'

1 Petrus 2:19

De segregatie, welke wij in de afgelopen maanden op ons af zagen komen is sinds midden september een feit. Op steeds meer plekken verschijnen borden, stickers en posters met de boodschap: “ongevaccineerden niet gewenst”.

Die exacte woorden worden natuurlijk niet gebruikt. Het wordt in positieve zin gesteld: “houdt uw corona app en ID gereed, samen komen wij er doorheen”, maar de uitwerking is hetzelfde.

Er was in de dagen rondom de lancering van de testsamenleving wat tegengeluid en er waren demonstraties van formaat. De overheid, ondersteund door de media, marginaliseren echter elk tegengeluid en zetten vol gas door op de ingeslagen weg, zonder enig bewijs dat de gerealiseerde segregatie een gezondheidsvoordeel oplevert.

Een kleine rest, apart gezet

Wij, de ongevaccineerden, die ervoor kiezen deze uitsluiting te ondergaan, op basis van ons geloof in Jezus Christus, zijn nu (eind oktober 2021) doelwit geworden van een ware overtuigingscampagne van de overheid.

Berichten in de media richten zich onder andere op Urk en Staphorst, welke als kleine Gallische dorpjes, bewoond door vreemde, ongehoorzamen die nog onoverwonnen stand houden, strijdend als ongevaccineerden in een zee van vaccinado’s.

De demissionair minister van volksgezondheid heeft zelfs op Family7 een pleidooi voor vaccinatie gehouden en meer en meer kerkelijke leiders in binnen-en buitenland roepen op tot gehoorzaamheid en onderwerping.

Het gebeurt wereldwijd

In andere landen gaat de segregatie alweer een paar stappen verder. In de Duitse deelstaat Hessen is het de middenstand (inclusief supermarkten) inmiddels toegestaan om mensen zonder 2G bewijs (geprikt/genezen) de toegang te ontzeggen. In Australië, waar de bevolking de afgelopen twee jaar in een strenge lockdown heeft gezeten wordt inmiddels ingezet op verplichte vaccinatie voor de meeste beroepen en wordt elk tegengeluid direct en met harde hand onderdrukt. In Frankrijk zijn grote delen van de samenleving alleen nog toegankelijk voor hen die slaafs gehoorzamen aan de overheidsmaatregelen en in de UK leidde de voorraadketen verstorende maatregelen al tot grote tekorten aan brandstof en voedsel.

Uitsluiten en indammen

Het patroon van uitsluiting en indammen van onwenselijken, welke door de nazi’s in de jaren ’30 van de vorige eeuw werd gepionierd, wordt in essentie stap voor stap opnieuw uitgerold. De maatregelen begonnen toen ook toen klein en werden aan de man gebracht onder het mom van: bescherming van de eigen bevolking tegen een gefabriceerd, existentieel gevaar.

Omdat het al eens uitgevoerde patroon van uitsluiting en indamming zo duidelijk in deze tijd wordt gevolgd, kunnen wij ook nu al naar voren toe zien wat er mogelijk komen zal. Leggen wij deze extrapolatie van het huidige naar het komende naast de profetieën van de Bijbel, dan ontstaat er een helder beeld van wat wij te verwachten hebben. Wij kunnen deduceren wat ons staat te wachten in de komende dagen, weken en maanden, totdat Christus onze Heer ons zal wegnemen.

Vervolging en lijden waren er al eerder.

Voor wie het nog niet ziet, zal het een onaangename verrassing zijn, wanneer de echte vervolging losbarst. In Het Duitsland van de jaren dertig waren een stel duidelijk definieerbare stappen zichtbaar, welke de opkomst van het nazisme en de messiaanse status van Hitler mogelijk maakten.

 • Periode van bomen die tot de hemel rijken (roaring 20’s)
 • Presenteren van de rekening die niet betaald kan worden (investeringen teruggetrokken, Overheid geeft geld uit wat er niet is, geld bijdrukken, hyperinflatie)
 • Cataclysme veroorzaakt crisis (eerste wereldoorlog, Weimar republiek, crisis jaren)
 • Lijdende bevolking, oproep tot “samen strijden” (opkomst nazisme)
 • Zondebok definiëren (onwenselijken, met name Joden krijgen de schuld van alles)
 • Deflecteer aandacht van het echte probleem naar de zondebok (massa indoctrinatie, media manipulatie, radio als eerste massa media, bijna gratis weggegeven aan de Duitse bevolking, continue stroom van desinformatie)
 • Zondebok als ultieme oorzaak van alle problemen steeds verder in het nauw gedreven
 • Stapsgewijze segregatie van de zondebok (ontzeggen van toegang op steeds meer plaatsen, ontnemen van rechten, ontmenselijking)
 • Afrekenen met de zondebok (arrestaties, razzia’s, deportatie, eliminatie, genocide)
 • Grondzettelijke problemen niet opgelost, imploderen van het systeem
 • Zelfvernietiging

Uit de cataclysmische gebeurtenissen van de eerste wereldoorlog en de daaropvolgende zware tijden voor de Duitse bevolking onder het verdrag van Versailles en de desastreuze hyperinflatie van de crisisjaren aan het eind van de Weimar republiek stond het nationaal socialisme op.

Minderheden, waaronder met name de Joden, de Roma en de Sinti maar ook Jehova getuigen, homoseksuelen, politiek ongewensten, communisten en uiteindelijk iedereen die tegen het narratief van de overheid inging. kregen te maken met uitsluiting en indamming.

Wat begon met de bordjes “Joden ongewenscht” en diverse in impact oplopende restricties en verboden en zich ontwikkelde naar de complete uitsluiting van ongewensten, door middel van gele sterren en getto’s, eindigde uiteindelijk in de verschrikkingen van de nacht van de lange messen, de kristalnacht, de razzia’s, de pogroms en de uitroeiing op industriële schaal, in de vernietigingskampen.

Het vergelijk wat niet gemaakt mag worden

Velen in binnen- en buitenland hebben de vergelijking reeds gemaakt tussen de situatie toen en de huidige situatie, hetgeen door de politiek en de media direct werd aangevallen en neergezet als een onacceptabel vergelijk.

En ze hebben daar, ten dele, gelijk in. Het vergelijk van de huidige situatie met die van de vernietigingskampen gaat absoluut niet op, immers de ongevaccineerden hebben nog veel vrijheden.

Ook is het vergelijk tussen de Joden toen en de ongevaccineerden nu zeker niet waterdicht. Immers, de Joden worden als Jood geboren en ongevaccineerd zijn is een keuze.

Maar zou dat een verschil moeten maken ?!

Is het discrimineren van mensen die een keuze maken op basis van geloofsovertuiging of morele overwegingen minder erg dan het discrimineren van mensen met een bepaalde etnische oorsprong ?

Artikel 1 van de grondwet maakt tussen deze beiden geen onderscheidt, wanneer zei voorschrijft dat:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. “

Artsen hebben te maken met de artseneed. Daarin staat een tekst met de gelijke strekking als Artikel 1. “Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.”

Een ieder die op basis van overtuiging en daaruit voortvloeiende vaccinatiestatus onderscheidt maken tussen de één en de ander handelt onwettig, of zij nu restaurant eigenaar is, of dokter, of werkgever, of politicus.

Het vergelijk dat hout snijdt.

De tegenwerpingen die geuit worden tegen het vergelijk tussen nu en toen, gaan in beginsel al scheef. Want het vergelijk wordt niet gemaakt tussen de situatie nu en de kampen, maar tussen de situatie nu en de start van alles, aan het begin van de jaren ’30.

Wanneer wij die situaties met elkaar vergelijken, dan zien wij een heldere correlatie tussen de diverse stappen toen en nu. Het ongebreidelde geld uitgeven leidde in 2008 tot een ongekende financiële crisis die niet opgelost werd, maar weggepoetst werd. Het narratief is dat de crisis in 2015 opgelost was, maar in realiteit zitten wij nog steeds in diezelfde crisis en is het resultaat alleen geweest: een ongebreideld uitgaven patroon, waarvoor een keer de rekening gepresenteerd zou moeten worden. Het presenteren van die rekening zien wij nu, de “C-19 crisis” is slechts een symptoom van de ziekte van het systeem en een mechanisme van deflatie, als mitigatie van de effecten van de ontstane hyperinflatie.

Inmiddels is de zondebok al uitgekozen, dat zijn u en ik, de ongevaccineerden, de ongehoorzamen, zij die God en Zijn Woord boven het narratief van de overheid stellen.

Ook de segregatie is begonnen en zal de komende maanden, naar ik verwacht, uitgebreid worden.

De waarschuwing die wij dan ook uiten is deze: Wat toen klein begon en groot werd kan ook nu zich op dezelfde wijze ontwikkelen. De mens is namelijk in zijn essentie onveranderd en vanuit zijn natuur, los van God, een kind van de satan een vijand van alles wat goed is en een vijand van God. (1 Johannes 3:10 ; Romeinen 5:10 ; 2 Korinthe 11:15)

Lijden komt, van buiten en van binnen

Nu wij zien dat de voortekenen van vervolging zich manifesteren en wij de eerste uitwerkingen van die vervolging al mogen proeven in onze uitsluiting van de “geneugten van deze wereld” en onze waarschuwingen, over waar dit alles toe zal leiden, ongehoord blijven en zelfs broeders en zusters in het geloof (valselijk zo genoemd) zich tegen ons keren, vanwege onze keuze om God te dienen en niet de mensen, is het van belang de Bijbel te openen en biddend te zoeken naar het antwoord van God op al deze dingen.

Want wij weten dat iedereen die godvruchtig wil leven zal vervolgd worden en slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. (2 Timotheüs 3:12-13).

Wij echter, die Christus volgen en streven naar een heilig leven, verdragen deze dingen. Want ons geweten vuurt ons aan, om voor de Waarheid van God de pijn van uitsluiting en vervolging te verdragen. Hier staan wij, wij kunnen niet anders. God heb genade met ons.

God is soeverein over ons lijden

Wanneer het ons gegeven wordt om te lijden omwille van ons geloof in Christus Jezus en onze gehoorzaamheid aan Hem en ons streven om te wandelen in heiligheid, dan moeten wij ons niet vergissen. Wij moeten niet verrast zijn, alsof ons iets vreemds overkomt.

Want God stuurt Zijn kinderen door beproevingen, zodat zij daardoorheen leren te zien op Jezus Christus in alles en zich verheugen in hetgeen voor hen toekomstig is weggelegd. Zodat Jezus Christus zal blijken te zijn: de hoogste schat van hun hart. Tot Glorie en Eer van Zijn Naam, hetgeen onze roeping is, vanaf onze wedergeboorte. (Efeziërs 1:11-13 ; Filippenzen1:29 )

De wereld oordeelrijp

Als wij om ons heen kijken, naar de wereld waarin wij als bijwoners rondtrekken, dan zal ons opvallen dat alle zonden die in de Bijbel benoemt worden, ik bedoel daarmee alle zonden waarvoor de volken in de Bijbel vernietigd werden, nu niet alleen aanwezig zijn, maar ook als normatief gezien worden, in wetten geïnstitutionaliseerd zijn en zelfs door de massa gevierd worden. Kindermoord, seksuele perversies, onderdrukking, uitbuiting en afgodendiensten. Erger nog dan dat, de westerse wereld, die in enige mate als samenleving een Christelijk fundament heeft en daarmee de kennis van de goedheid en de genade van God bezit, heeft die waarheid verworpen. Zij onderdrukken de waarheid van God in hun ongerechtigheid (Romeinen 1:18) en aanbidden de schepping boven de Schepper. Hun harten zijn overgegeven aan allerlei soorten schandelijke verlangens en zij gaan daarin van kwaad tot erger, waarover de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel.

Lijden omwille van Hem, vrij van Toorn.

Wij associëren lijden met straf, als het ware: gevolg en oorzaak. Voor de kinderen van God is dit echter niet een juist vergelijk. Want als wij lijden vanwege standvastigheid in het Woord, in de Waarheid en voor Zijn Naam, dan lijden wij gelijk Jezus en Zijn discipelen en de profeten geleden hebben. Dan lijden wij op een manier die God en Zijn Christus tot eer strekken, omdat wij Hem boven onszelf stellen.

Wij lijden niet meer omdat de toorn van God op ons is, deze is immers weggenomen in Christus Jezus’ offer aan het kruis. Wij leven niet meer in vijandschap met God maar hebben vrede met God door geloof in Christus Jezus (Romeinen 5:1). In plaats daarvan geven wij onszelf als een levend offer aan God, hetgeen Hem welgevallig is. (Romeinen 12:1)

En in dat lijden doorstaan wij alles, omdat wij onze blik richten, niet op hetgeen nu om ons heen is, maar op hetgeen ons beloofd is, door Hem die niet liegen kan en die bij machte is ons alles te geven, ja meer dan Hij ons al beloofd heeft. Hij die alles doet meewerken ten goede van hen die Hem liefhebben, die geroepen zijn in overeenstemming met Zijn voornemen. (Romeinen 8:28)

Want God, die de schapen van Zijn kudde zo liefheeft, dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon voor hen heeft overgegeven, zal ons niets onthouden van hetgeen wij nodig hebben om deze race overwinnend te voltooien.

Wees sterk en moedig

Daarom mijn broeders en zusters, wees sterk en moedig ! Trek de Geestelijke Wapenuitrusting aan en train jezelf in het gebruik daarvan. Sta met ons, schouder aan schouder, in slagorde opgesteld in het leger van de Heere. Godwillende zullen wij het duister overwinnen en zullen wij snel met onze Kapitein en Koning herenigd worden.

Maranatha, Jezus kom spoedig !